Algemene voorwaarden partners

We willen graag een prettige samenwerking aangaan, en vinden het daarom belangrijk dat we duidelijk afspreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

 1. Home
 2. Algemene voorwaarden partners

Algemene voorwaarden op 1/12/2022:

We willen graag een prettige samenwerking aangaan, en vinden het daarom belangrijk dat we duidelijk afspreken wat we van elkaar kunnen verwachten. Dit staat opgesomd in de onderstaande algemene voorwaarden voor partners.

Samengevat komen de algemene voorwaarden op het volgende neer:

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@offerte.be of het telefoonnummer 088 – 771 23 45.

Definities

 1. Offerte: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offerte B.V., met KvK-nummer 63835746.
 2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Offerte een overeenkomst sluiten met als doel van Offerte Offerteaanvragen te ontvangen.
 3. Aanvrager(s): rechtspersonen en natuurlijke personen die een offerteaanvraag voor een bepaalde dienst invullen via de Website van Offerte.
 4. Offerteaanvraag: een door een Aanvrager ingezonden verzoek om via de Website van Offerte in contact te komen met Partners
 5. Website: alle websites die Offerte exploiteert voor haar dienstverlening.
 6. Partijen: Offerte en de Partner tezamen.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Offerte en de Partner. Offerte accepteert geen algemene voorwaarden van de Partner, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Offerte heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. De Partner stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op [https://offerte.be/algemene-voorwaarden-partners.].
 3. Van deze laatste versie van de algemene voorwaarden kunnen Partijen enkel afwijken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Offerte zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Offerte niet.
 2. De aanvaarding van een aanbieding van Offerte door de Partner bindt Offerte pas als Offerte schriftelijk heeft bevestigd dat door de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte een overeenkomst tussen de Partner en Offerte tot stand is gekomen.

Prijs

 1. De prijzen die zijn vermeld op de overeenkomst zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Offerte mag haar prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.
 3. Als de Partner niet akkoord gaat met de prijswijziging, kan de Partner binnen 30 dagen de overeenkomst met Offerte opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.
 4. Offerte behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar haar prijzen en tarieven te corrigeren voor inflatie op basis van de CBS Dienstenprijsindex van het voorgaande kalenderjaar. Het opzegrecht van Partner als verwoord in lid 3 is niet van toepassing hierop.

Dienstverlening van Offerte

 1. Offerte verzamelt via haar Website Offerteaanvragen voor Partners. Conform de overeenkomst tussen Partijen, stuurt Offerte Offerteaanvragen door aan de Partner. De Offerteaanvragen zijn afgestemd op de specifieke dienstverlening van de Partners.
 2. Offerte brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Offerte is geen partij bij de eventuele overeenkomst die de Aanvrager van de Offerteaanvraag en de Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvragen

 1. In de overeenkomst tussen de Partner en Offerte is opgenomen in welk(e) vakgebied(en) en werkgebied(en) de Partner Offerteaanvragen wil ontvangen.
 2. Offerte stuurt uitsluitend Offerteaanvragen door aan de Partner die binnen de in de overeenkomst genoemde vakgebied(en) en werkgebied(en) vallen. De Partner betaalt per ontvangen Offerteaanvraag aan Offerte. In de overeenkomst is bepaald hoeveel Offerteaanvragen de Partner maximaal per dag, per week en/of per maand wenst te ontvangen. Indien dit niet vermeld staat in het contract, geldt er geen limiet op het aantal te ontvangen aanvragen.
 3. Offerte hanteert een minimale afnameverplichting van 3 aanvragen per week en/of 12 aanvragen per maand.
 4. De Partner kan schriftelijk verzoeken het maximaal aantal gewenste Offerteaanvragen te wijzigen. Indien Offerte instemt met dit verzoek, zal het gewijzigde aantal Offerteaanvragen gelden vanaf de daaropvolgende maand.
 5. De Partner kan in zijn eerste contractperiode (de proefperiode) maximaal 14 dagen het doorzenden van Offerteaanvragen pauzeren. Na de eerste contractperiode kan de Partner elke zes maanden maximaal 30 dagen op pauze. In alle gevallen dient het verzoek de kalendermaand voorafgaand aan de pauze schriftelijk te zijn ingediend.
 6. Offerte spant zich in het gewenste aantal Offerteaanvragen door te sturen aan de Partner. Offerte is echter niet verplicht een minimum aantal Offerteaanvragen door te sturen aan de Partner.
 7. Offerte garandeert niet dat de Aanvrager van de Offerteaanvraag daadwerkelijk klant wordt bij de Partner.
 8. Offerteaanvrager kan na 12 dagen nadat de match tot stand is gekomen aangeven of hij een dienstverlener heeft gevonden die een offerte naar wens heeft uitgebracht. Indien dit niet het geval is kunnen we de offerteaanvrager met één of meerdere extra dienstverleners matchen, naar gelang zijn of haar wens. Dit betekent dat Partner ook dit type Offerteaanvraag gestuurd kan krijgen.

Betaling en incassokosten

 1. De Partner geeft met de doorlopende SEPA machtiging toestemming aan Offerte wekelijks de vergoeding voor de doorgestuurde Offerteaanvragen automatisch te incasseren.
 2. Als de Partner de factuur niet op tijd betaalt, is zij van rechtswege in verzuim. De Partner is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Partner in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Ingeval van verzuim is de Partner tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Offerte. Deze kosten zijn:
  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, met een minimum van € 75 en een maximum van € 6775.
 4. De volledige vordering van Offerte op de Partner is onmiddellijk opeisbaar als:
  • de Partner een betalingstermijn overschrijdt;
  • de Partner failliet is of in surseance van betaling;
  • de Partner (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  • de Partner (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Boete bij stornering

 1. Het is de Partner niet toegestaan zonder instemming van Offerte een automatische afschrijving van Offerte te storneren of anderszins tegen te houden.
 2. Indien de Partner een automatische afschrijving storneert of anderszins tegenhoudt, dan is de Partner per direct een boete verschuldigd van € 45 aan Offerte, naast de kosten genoemd in artikel 8. Deze boete is direct opeisbaar.

Reclamatie

 1. De Partner kan binnen tien dagen na ontvangst van een Offerteaanvraag via het reclamatieformulier reclameren bij Offerte, als:
  • de Offerteaanvraag niet binnen het vakgebied en/of werkgebied van de Partner valt
  • de Offerteaanvraag overeenkomt met een Offerteaanvraag in de voorgaande 14 dagen;
  • het opgegeven telefoonnummer en het e-mailadres van de Aanvrager aantoonbaar onjuist zijn, waardoor het onmogelijk is voor de Partner contact op te nemen met de Aanvrager;
  • de Aanvrager niet bestaat;
  • de contactgegevens uit de Offerteaanvraag leiden tot een partij die aantoonbaar geen offerteaanvraag heeft gedaan en in dat verband ook geen overleg wil met de Partner.
 2. De Partner kan uitsluitend via het reclamatieformulier via de Website van Offerte reclameren. Een reclamatie op andere wijze wordt niet in behandeling genomen. Na ontvangst van het reclamatieformulier zal Offerte beoordelen of een situatie als omschreven in artikel 10.1 zich voordoet.
 3. Als Offerte oordeelt dat de reclamatie van de Offerteaanvraag terecht is, krijgt de Partner voor de daaropvolgende maand kosteloos een extra Offerteaanvraag van Offerte toegezonden.
 4. De toegekende kosteloze extra Offerteaanvragen kunnen niet worden omgezet in een geldbedrag.
 5. Het is de Partner niet toegestaan geldbedragen te verrekenen.

Gegevens Offerteaanvraag / Aanvrager

 1. De Partner mag de gegevens uit de Offerteaanvraag c.q. van de Aanvrager uitsluitend gebruiken voor de behandeling van de Offerteaanvraag en de uitvoering van alle eventuele hieruit voortvloeiende opdrachten die de Aanvrager aan de Partner geeft.
 2. Het is de Partner verboden (de gegevens uit) de Offerteaanvraag en de (persoons)gegevens van de Aanvrager door te sturen naar derden of te verkopen aan derden.

Data

Offerte beschermt de persoonsgegevens van de Partner in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Offerte naar haar Privacy Policy voor de Partner.

Beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor de duur die Partijen met elkaar schriftelijk overeenkomen.
 2. Opzeggen dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@offerte.be. Andere methoden van opzeggen worden niet in behandeling genomen.
 3. Wanneer de overeenkomst opgezegd kan worden staat vermeld op de overeenkomst.
 4. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 5. Partijen kunnen deze overeenkomst uitsluitend met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen:
  • bij een aanvraag van surseance van betaling door de andere partij;
  • bij verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  • bij een aanvraag van faillissement door de andere partij;
  • bij faillietverklaring van de andere partij;
  • bij onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van de andere partij.
 6. Ingeval van beëindiging worden eventueel toegekende kosteloze extra Offerteaanvragen niet omgezet in een geldbedrag.
 7. De verplichtingen uit de artikelen 10, 15 en 16 blijven voor Partijen ook gelden na het einde van de overeenkomst.

Overmacht

 1. Offerte hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Offerte kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen beide Partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Offerte haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Offerte het nagekomen deel factureren.

Klachten

 1. Offerte wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij de verwachtingen van de Partner. Indien de Partner een klacht heeft over de dienstverlening van Offerte, verzoekt Offerte dit te melden via het emailadres info@offerte.be.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde emailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. Offerte streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Offerte is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Partner, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Offerte.
 2. Offerte is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Aanvrager verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Offerte is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 2.000.
 4. De aansprakelijkheid van Offerte is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Offerte.

Vrijwaring

 1. De Partner vrijwaart Offerte voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door toedoen van de Partner en waarvan de oorzaak niet aan Offerte toerekenbaar is.
 2. Als derden Offerte aanspreken voor schade door toedoen van de Partner, zal de Partner hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als de Partner geen maatregelen neemt, mag Offerte zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Offerte, komen geheel voor rekening en risico van de Partner.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Boetebeding

De Partner is een boete verschuldigd aan Offerte als zij zich niet houdt aan een bepaling van deze Overeenkomst en dit niet herstelt, nadat haar daarvoor een redelijke termijn van 14 dagen is gegeven. Deze boete van € 250 per dag is direct opeisbaar en geldt vanaf het moment dat de Partner in verzuim is. Daarnaast moet de Partner de schade vergoeden die Offerte heeft opgelopen als gevolg van de schending van de overeenkomst door de Partner.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.

Maak kennis met ons team
Het team