Algemene voorwaarden

We willen graag een prettige samenwerking aangaan, en vinden het daarom belangrijk dat we duidelijk afspreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

 1. Home
 2. Algemene voorwaarden


Wij willen u graag een goede dienstverlening bieden en vinden het
daarom belangrijk dat het duidelijk is wat u van ons kunt verwachten.
Hieronder treft u onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening
aan u van toepassing zijn.


Heeft u na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan
gerust contact met ons op via het e-mailadres info@offerte.be of het
telefoonnummer  020 895 1709

Definities

 1. Offerte: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offerte
  B.V., met KvK-nummer 63835746.
 2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen –
  die met Offerte een overeenkomst sluiten met als doel van Offerte
  Offerteaanvragen te ontvangen.
 3. U: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een
  offerteaanvraag invult via de Website van Offerte.
 4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek
  om via de Website van Offerte in contact te komen met Partners
 5. Website: alle websites die Offerte exploiteert voor haar
  dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die
  Offerte u via de Website biedt. Als u een offerteaanvraag plaatst, dan
  gelden deze algemene voorwaarden tussen Offerte en u.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als u dit
  voorafgaand aan u Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met
  Offerte bent overeengekomen.
 3. Offerte heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. U
  stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene
  voorwaarden gelden tussen Offerte en u. De laatste versie van deze
  algemene voorwaarden kunt u vinden op: https://offerte-website-be.vercel.app/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van Offerte

 1. Via de Website van Offerte kunt u gratis een offerteaanvraag doen voor
  een door u opgegeven dienst.
 2. Offerte stuurt u offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante Partners
  die de door u gezochte dienst aanbieden.
 3. Offerte brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar.
  Offerte is geen partij bij de eventuele overeenkomst die u en een
  Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

 1. Als Offerte u offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag.
  Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners die
  Offerte op basis van de gegevens uit uw offerteaanvraag voor u heeft
  geselecteerd.
 2. Offerte garandeert niet dat de Partners met u contact opnemen.

Ww gegevens

Offerte beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover
verwijst Offerte naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten

 1. Offerte wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij u
  verwachtingen. Als u een klacht hebt over de dienstverlening van
  Offerte, verzoekt Offerte dit te melden via het e-mailadres
  info@offerte.be.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden
  ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een
  beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. Offerte streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te
  voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Offerte is alleen aansprakelijk voor directe schade van u, die
  rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van
  Offerte.
 2. Offerte is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is
  uitgegaan van door de u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Offerte is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen
  en/of nalaten van een Partner.
 4. De aansprakelijkheid van Offerte is in ieder geval beperkt tot het
  bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
  niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Offerte.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is,
verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het
nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel
mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is
Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene
voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van
Rechtbank Amsterdam.

Heeft u meer vragen? Neem contact met ons op en we helpen u
Over ons